Borås Basket och Borås Stad inleder unikt samarbete

”Funkis till jobb”

Idag beslutades att Borås Basket ska inleda ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Borås Stad, med start vid årsskiftet. Planen är att föreningen, genom arbetet i sin verksamhet, ska bidra till att fler personer som har begränsningar i arbets­förmågan beroende på funktionsnedsättning kommer i arbete och samtidigt kan bli en del av föreningslivet.

 

Vad? Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett samarbete mellan kommuner och ideella orga­ni­sationer. Genom detta IOP är planen att bidra till att fler personer som har begräns­ningar i arbets­för­mågan beroende på funktionsnedsättning kommer i arbete och samtidigt kan bli en del av föreningslivet. Även arbetsgivare ska få stöd och kunskap om hur man be­möter personer med funkt­ionsnedsättning.

 

Vem? I Borås bosatta personer med funktionsnedsättning, Borås Basket till­sammans med Borås Stads Jobb Borås, Arbetsförmedlingen och projektet ”PULS” inom Sjuhärads Sam­ordningsförbund.

 

Var? I Borås stad.

 

När? Perioden för partnerskapet är tre år, 2020-01-01 t.o.m. 2022-12-31.

 

Varför? En av Borås Baskets huvudsponsorer, Effektiv med Mathias Svensson som ägare och VD, tar med sitt företag redan idag ett stort samhällsansvar. Mathias tog för cirka ett år sedan upp frågan om hur man skulle kunna samverka för att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete. Därifrån har diskussionerna fortsatt och utmynnat i detta IOP, där Borås Basket, Borås stads Jobb Borås och projektet ”PULS” inom Sjuhärads Sam­ordningsförbund, i ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och För­säkringskassan, har möjlighet att samverka för att hjälpa personer med funktionsnedsättning i Borås att hitta ett arbete och en arbets­givare som passar utifrån den en­skildes förutsättningar och möjligheter. Borås Basket har en styrka i en redan nära relation med sina samarbetspartners, vilket på ett natur­ligt sätt banar väg för praktikplatser och i förlängningen för arbete.  För Borås Basket och deras samarbetspartners kan det också ge ny kunskap och nya in­sikter om hur det är att leva med funktionsnedsättning och hur man på ett bra sätt bemöter dessa personer, in­klu­derar dem i verksamheten liksom skapar fritidsintresse i klubbarnas verksamheter. Detta IOP kommer att stärka Borås Basket och deras samarbetspartners i deras strävan att genom sina verksamheter vara lärande, inkluderande, socialt an­svarstagande, inspirerande, jämlika och jäm­ställda organisationer.

 

Hur? Petri Pitkänen kommer att arbeta som projektledare, driva partnerskapet och leta för målgruppen lämpliga och anställ­ningsvilliga arbets­givare. Projektledaren kommer att sam­verka nära med utsedda hand­läggare på Jobb Borås. Det kommer att finnas en styrgrupp med representanter för Borås Basket liksom en närings­livsrepresentant, lämpligen från något företag bland föreningens samarbetspartners, projektledaren samt Borås stad Arbets­livs­förvaltningen och Sjuhärads Samordningsförbund. Detta IOP blir en ny del i Borås Baskets verksamhet och en förlängning av det arbete som redan görs, snarare än ett tillfälligt projekt.

 

-Efter att jag i cirka 30 år arbetat med eller för personer med funktionsnedsättningar som an­ställd i Borås Stad, är detta en fantastisk möjlighet att få göra skillnad för individen, men också att bryta fördomar som eventuellt finns på arbetsplatser. Personer med funktions­nedsättningar är en viktig resurs både i samhället och på arbetsmarknaden, säger Petri Pitkänen.

 

-Borås Basket har i sin verksamhet ett starkt samhällsengagemang för att alla ska kunna vara delaktiga i såväl idrott som arbetsliv. Vi känner oss mycket inspirerade till att konkret ha möjlighet att bidra till att öka kunskapen om funktionsnedsättningar, synliggöra att arbetsmarknadsfrågor är en jättestor funktions­hinderfråga och inte minst att öka jämlikheten på arbetsmarknaden, säger Maria Wiland.

 

Kontakt:

Petri Pitkänen, projektledare för ”Funkis till jobb”, 0768-88 82 19, petri.pitkanen@boras.se

Maria Wiland, ordförande Borås Basket, 0730-25 77 50, maria.wiland@zekler.com

Foto: Jörgen Jarnberger.