Funkis till jobb

Planen är att föreningen, genom arbetet i sin verksamhet, ska bidra till att fler personer som har begränsningar i arbets¬förmågan beroende på funktionsnedsättning kommer i arbete och samtidigt kan bli en del av föreningslivet.

Vad? Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett samarbete mellan kommuner och ideella orga¬ni¬sationer. Genom detta IOP är planen att bidra till att fler personer som har begräns¬ningar i arbets¬för¬mågan beroende på funktionsnedsättning kommer i arbete och samtidigt kan bli en del av föreningslivet. Även arbetsgivare ska få stöd och kunskap om hur man be¬möter personer med funkt¬ionsnedsättning.

För vem? I Borås bosatta personer med funktionsnedsättning, Borås Basket till¬sammans med Borås Stads Jobb Borås, Arbetsförmedlingen och projektet ”PULS” inom Sjuhärads Sam¬ordningsförbund.

När? Perioden för partnerskapet är tre år, 2020-01-01 t.o.m. 2022-12-31.

Varför? Detta IOP kommer att stärka Borås Basket och deras samarbetspartners i deras strävan att genom sina verksamheter vara lärande, inkluderande, socialt an¬svarstagande, inspirerande, jämlika och jäm¬ställda organisationer.

Hur? Petri Pitkänen kommer att arbeta som projektledare, driva partnerskapet och leta för målgruppen lämpliga och anställ¬ningsvilliga arbets¬givare. Projektledaren kommer att sam¬verka nära med utsedda hand¬läggare på Jobb Borås. Det kommer att finnas en styrgrupp med representanter för Borås Basket liksom en närings¬livsrepresentant, från ett företag bland föreningens samarbetspartners, projektledaren samt Borås stad Arbets-livs¬förvaltningen och Sjuhärads Samordningsförbund.

Vill du veta mer om vår IOP?

Petri Pitkänen

Projektledare ”funkis till jobb”

Mobil: 0763-157559

Mail: petri.pitkanen@borasbasket.se

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Läs mer här.